Medlemsvilkår

 • Synergi Treningssenters hovedprodukt er løpende abonnement medlemskap til treningssenteret med eller uten bindingstid.

 

 • Medlemskapet løper fra den dagen du melder deg inn, dersom annet ikke er spesifisert i avtale. Ved innmelding betaler man medlemsavgift for resterende dager i inneværende måned og neste måned. Oppstartsfaktura må betales på ordinær måte i nettbank/bank, og den vil ikke trekkes via AvtaleGiro. Se faktura for betalingsinformasjon.

 

 • Basismedlemskap gir deg tilgang til styrkerom, garderobe og sitteområde i åpningstiden 05-24. Premium gir deg i tillegg tilgang til gruppetimene (ikke yoga & pilates og hypopressiv trening). Yoga & Pilates timene får du tilgang til med Platinum. Student/honnør medlemskap gir samme tilgang som Platinum uten bindingstid. Timer merket med «kurs» eller ulike workshops og foredrag er ikke inkludert i medlemskapet og krever påmelding og betaling utenom.

 

 • Ved 6 måneders bindingstid vil medlemskapet gå over i et løpende avtaleforhold etter endt bindingstid dersom medlemmet ikke sier opp avtalen. Ved oppsigelse av medlemskap er oppsigelsestiden 1 måned, medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter oppsigelse.

 

Betalingsvilkår ved avtalegiro

 • Avtalegiro er et fast betalingsoppdrag som medlemmets bank utfører på oppdrag fra medlemmet. Det forutsettes at videre medlemsavgift betales ved avtalegiro. Medlemmet kan når som helst tilbakekalle avtalegirofullmakten til bank, uten at dette påvirker medlemmets betalingsforpliktelse. Treningsavtalen forutsetter egen skriftlig oppsigelse.

 

 • Innbetalingen av avdrag skal skje til den avtalte tid. Å ikke benytte seg av Synergi Senter fritar ikke undertegnede fra å overholde betalingsterminene. Medlemmet vil ikke få tilgang til senteret når betalingsratene ikke er «à jour ». Betaling skal skje den 20.- i hver måned.

 

 • Synergi Treningssenter kan sende ut påminnelser via mail og SMS for ubetalt medlemsavgift, samt varsel om automatisk utmeldelse, dersom betaling uteblir. Etter gjentatte varsler sendes utestående beløp til inkasso. Ved bindingstid vil gjenværende måneder bli fakturert for.

 

 • Synergi Treningssenter har 16 år som aldersgrense, og du kan bli bedt om å vise legitimasjon. Oppdager vi at du er under aldersgrensen og trener på egenhånd uten foreldre med medlemskap som tillater å trene med forelder, avsluttes medlemskapet umiddelbart, og innbetalt treningsavgift vil ikke bli refundert.

 

Adgang

 • Du må alltid ha med din personlige nøkkelbrikke eller mobilapp til trening. Det er dette som gir deg adgang til senteret. Ved behov for nøkkelbrikke kan det kjøpes for kr 199,-. Nøkkelbrikke bestilles via e-post til post@synergisenter.no

Nøkkelbrikke

 • Mister eller skader et medlem en nøkkelbrikke må dette umiddelbart meldes til Synergi Senter på “Min side”, og vi vil utstede en ny brikke. En avgift pålydende kr 199,- vil bli fakturert til medlemmet.

 

 • Medlemskapet hos Synergi Senter er personlig og adgangsapp/nøkkelbrikke skal ikke overlates/lånes til andre. Alle medlemmer skal registrere seg ved adkomst senteret. Videokameraet ved inngangspartiet er aktivert og kan brukes for å ta stikkprøver for å sjekke om medlemmer slipper andre inn. Medlemskapet kan etter en slik hendelse bli avsluttet uten ytterligere varsel, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert.

Administrasjon av medlemskapet

 • Som medlem hos Synergi Treningssenter administrer du selv ditt eget medlemskap i mobilapp Boost System. Dette betyr at du selv må logge deg inn dersom du ønsker å endre personopplysninger og betalingsdetaljer. Oppsigelse og frys av medlemskap skal skje pr. e-post til post@synergisenter.no

 

 • Ved oppsigelse av medlemskap er oppsigelsestiden 1 måned, medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter oppsigelse

 

 • Det er mulig å fryse medlemskap med 6 måneders binding i inntil 3 måneder for kr 49,- per måned. Dersom medlemskapasiteten er fullt utnyttet kan du maksimalt fryse 1 måned av gangen. Frys av medlemskap må registreres måneden før ønsket frys periode starter. Medlemskapet kan ikke sies opp mens det er fryst og bindingsperioden forlenges med tilsvarende periode som medlemskapet er fryst for.

 

 • Du er ansvarlig for å holde dine medlemsopplysninger oppdatert til enhver tid. Du har tilgang til å endre dem gjennom mobilapp eller per e-post til post@synergisenter.no. Synergi Treningssenter fraskriver seg ansvar for feil i opplysninger du har registrert.

 

 • Alle henvendelser vedrørende ditt medlemskap skal rettes til post@synergisenter.no

Angrerett

 • Som kunde har du rett til å heve kjøpet innen 14 dager etter at du har mottatt varene. Du har rett til å prøve produktet, men det må ikke brukes utover det.

 

 • Hvis du benytter din rett til å heve kjøp, vil vi tilbakebetale hele beløpet av varene så snart som mulig, eller innen 30 dager fra den datoen vi har mottatt varene. Se også forbrukerrådet eller lov om fjernsalg.

Sikkerhet og trivselsregler

 • Som medlem hos Synergi Treningssenter skal du gjøre deg kjent med senterets sikkerhetsplan. Dette er en tegning av senteret med informasjon om nødutganger, brannelementer, førstehjelpsskrin og informasjon om hvordan du skal forholde deg til ulike hendelser som kan oppstå på senteret.

 

 • Synergi Treningssenter er et delvis bemannet treningssenter og har derfor kameraovervåkning for å avverge og oppklare hærverk og andre forhold. Kamera overvåkningen kan bidra til å hjelpe deg dersom det skjer ulykker og lignende. Som medlem samtykker du til dette.

 

 • Trening hos Synergi Treningssenter skjer på eget ansvar, og du har selv ansvar for eiendeler du medbringer til senteret. Mens du trener, skal private eiendeler oppbevares i låsbart skap. Husk å ta med egen hengelås!

 

 • Som medlem hos Synergi Treningssenter forplikter du deg til å følge de til enhver tid gjeldende trivselsregler, som er tilgjengelig på senteret.

 

 • Brudd på trivselsreglene kan føre til oppsigelse av medlemskap. I noen tilfeller, ved grovere brudd, kan medlemmet sies opp uten forvarsel. Ved mindre overtredelser, kan medlemmet motta advarsel. Gjentatte advarsler vil også kunne føre til oppsigelse av medlemskapet. Innbetalt treningsavgift vil ikke bli refundert.

 

 • Barn under 16 år skal ikke oppholde seg på egenhånd i treningsrommet. Unntaket er i grupperommet hvor det kan bli holdt treningstimer tilpasset til barn, samt barn mellom 12-15 år som har «familiemedlemskap» som gir dem tillatelse til å trene med foreldrene. Alle under 18 år må ha samtykke fra forelder og foreldrene er ansvarlige for dem så lenge de oppholder seg på Synergi Treningssenter. Synergi Treningssenter fraskriver seg ansvaret for dem.

 

 • Unge mellom 16-17 som trener på egenhånd er pålagt av senteret å delta på obligatorisk introtime med PT for å få en gjennomføring av sikker bruk av treningsutstyr. Disse introtimene kan bli utført i grupper.

Antidoping

 • Som medlem hos Synergi Treningssnter bekrefter du at du ikke bruker stimuli eller doping som står oppført på listen til Antidoping Norge, og du bekrefter at du frivillig vil la deg dopingteste. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning.

 

 • Synergi Treningssenter ønsker et sunt treningsmiljø og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant kundene. Alle medlemmer hos Synergi Treningssenter må ta avstand fra bruk av dopingmidler. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen og gir Synergi Treningssenter rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Om Synergi Treningssenter registrerer tegn eller symptomer på bruk av dopingmidler, vil du bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil du bli forelagt en avtale/erklæring om dopingkontroll, som forplikter deg til senere å avgi dopingprøve mens du befinner deg på Synergi Treningssenter, dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Hvis du ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av medlemsvilkårene, og det gir Synergi Treningssenter rett til å heve medlemsavtalen.

 

 

 • Dersom man opplever å teste positiv på en dopingprøve, vil man risikere å bli politianmeldt.

Personvern

 • Som medlem hos Synergi Treningssenter samtykker du til at Synergi Senter innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette for å administrere kundeforholdet, og for å optimalisere vårt treningstilbud og åpningstider. I denne forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia, og lagrer tidspunktet for når du registrerte din personlige adgangskort på våre treningssentre.

 

 • Som medlem samtykker du til at Synergi Senter kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

 

 

 • Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem hos Synergi Senter, og i en periode på 1 år etter opphør av avtalen. Dette gjelder likevel ikke opplysninger om statistikk for besøk ved det enkelte treningssenter som lagres i 1 år, og deretter anonymiseres. Som medlem har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, samt å få disse rettet og/eller supplert. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket da det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov (for eksempel opplysninger for administrering av kundeforholdet). Ansvarlig for behandling av personopplysningene er Synergi Senter ved daglig leder. Henvendelser kan rettes til oss via support på minside.

 

 • Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving og regnskapsbehandling.

Synergi Senterets rettigheter

 • Synergi Senter kan, uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, men likevel begrenset til 3% pr. år. Andre prisendringer forutsetter 30 dagers varsel pr. e-post og/eller SMS.

 

 • Synergi Senter skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet, slik at du som medlem kan trene under de beste forhold. For å kunne utføre nødvendig vedlikehold forbeholder Synergi Senter seg retten til, på et hvilket som helst tidspunkt, å kunne stenge senteret inntil 5 dager pr. kalenderår.

 

 

 • Synergi Senter har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal Synergi Senter varsle medlemmene før endringene trer i kraft.

 

 • Synergi Senter kan endre gjeldende timeplan etter etterspørsel fra medlemmene. Dette gjelder også ved ferieavvikling, helligdager, sykdom og lignende.

 

 

 • Synergi Senter er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor vår kontroll og som Synergi Senter ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force Majeure).

 

Personsvernerklæringer

 1. Generelt

Synergi Senter tar ditt personvern alvorlig og vil verne om dine opplysninger og påse at disse kun benyttes til på forhånd
bestemte formål. Det vil kun være enkelte av Synergi Senter ansatte som vil ha fullt innblikk i dine personopplysninger, og vi har gode rutiner for å sikre og håndtere opplysningene. Behandlingsansvarlig er daglig leder Synergi Senter.

 1. Hva vi benytter personopplysningene til

Synergi Senter bruker dine personopplysninger til blant annet til:

 1. å administrere ditt kundeforhold
 2. å måle antall brukere ved det enkelte treningssenter slik at vi kan optimalisere treningstilbudet vårt
 3. Innsyn, retting, supplering og sletting

Som medlem hos Synergi Senter har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, og kreve disse rettet og/eller supplert. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger da det er frivillig å gi fra seg disse.
Dette gjelder likevel ikke for opplysninger som etter personopplysningsloven kan oppbevares og behandles uten samtykke, for eksempel opplysninger som er nødvendig for å administrere ditt kundeforhold med oss. Dersom du ønsker innsyn, retting, supplering eller sletting ber vi om at du tar kontakt med oss på via support på minside. Vi vil besvare din henvendelse uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager.

 1. Lagring

Vi lagrer ovennevnte personopplysninger så lenge du er medlem hos Synergi Senter, og i en periode på etter opphør av avtalen.

 1. Utlevering

Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving, regnskapsbehandling og til de som forestår kameraovervåkningen i våre sentre.

 1. Kontakt og nyhetsbrev

Synergi Senter benytter personopplysningene for å komme i kontakt med deg og holde deg informert om Synergi Senter. Som medlem har du samtykket til at Synergi Senter kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

 1. Kameraovervåking

Synergi Senter er delvis ubemannede. Som kjent kan det forekomme hærverk og ulykker på bemannede og ubemannede treningssentre. Synergi Senter har derfor kameraovervåkning. Kameraovervåkningen er automatisert, og innsyn i opptakene vil kun bli gjort dersom vi har mottatt melding om at noe har skjedd i ett våre treningssentre som nødvendiggjør slikt innsyn. Opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare forhold eller ulykker.

 1. Cookies

En informasjonskapsel (cookie) er en tekstfil som en webserver kan lagre på brukerens harddisk når denne laster ned sider fra den aktuelle serveren. Formålet med en slik fil er primært å lagre opplysninger om brukerens interaksjon med serveren for å kunne gjenkjenne brukeren ved senere anledninger og effektivisere senere besøk på samme nettsted.

 

Sikkerhet- og trivselsregler

Hos Synergi Senter ønsker vi at alle skal ha det hyggelig mens de trener. Her ser du våre trivselsregler som bidrar til et godt treningsmiljø for alle.

 1. Bidra til et godt treningsmiljøHos Synergi Senter ønsker vi å ha et hyggelig treningsmiljø. Derfor viser vi respekt for alle som trener. Bidra til å gjøre det trivelig for alle.
 2. InneskoGrus, møkk og slaps inne på senteret er ikke hyggelig for noen. Derfor må alle trene med rene innesko. Utesko kan plasseres i skohyller ved inngang eller i garderobeskap i medbrakt pose.
 3. Rent treningstøy og god hygieneAlle må ha rent treningstøy og praktisere god hygiene.
 4. Adgang/ankomstBruk ditt personlige medlemskort ved registrering inn på senteret. Medlemskapet kan kun benyttes av medlemskapets eier.
 5. BekledningVi ønsker ikke å bidra til økt kroppspress. Derfor er minimum bekledning hos oss singlet som dekker bryst, og shorts som dekker rumpa. Du kan ikke trene i jeans, bare føtter, eller liknende.
 6. Bruk skapBagger, jakker og andre eiendeler skal ikke tas med rundt på senteret. Benytt låsbare skap. Skapene er for alle medlemmer, så tøm skapet før du drar fra Synergi Senter. Låste skap vil bli åpnet ved dagens slutt og innholdet i skapet oppbevares på senteret i tre uker. Synergi Senter er ikke ansvarlig for eiendeler som oppbevares i skapene.
 7. Rydd etter degSom medlem hos oss har du ansvar for å rydde på plass alle vektene og utstyret du har brukt.
 8. Bruk av apparater/utstyrTreningsutstyr skal behandles med omhu og skal kun benyttes til de øvelser de er beregnet til. Håndvekter og utstyr skal ikke slippes eller kastes. Ved spørsmål om bruk av utstyr kan du alltid spørre oss om råd. Bruk av kalk, magnesium og liknende på senteret er ikke tillatt.
 9. Vask/tørk apparaterDet er bra å svette når du trener, men tenk på andre medlemmer. Vask alltid apparatene etter deg. Papir og sprayflaske med desinfeksjonsmiddel finner du plassert flere steder på senteret. Bruk gjerne håndkle når du trener på matter og styrke- og kondisjonsapparater.
 10. AntidopingAll form for doping strengt forbudt og medfører utestengelse.
 11. Mobil/fotoVis hensyn ved mobilbruk. Det er lov å ta en treningsselfie, men det er ikke sikkert at andre vil bli med på bildet uten å bli spurt. Ha mobilen på lydløs under trening, og hold mobilsamtaler til et minimum når du er på senteret.
 12. SikkerhetPå Synergi Senter tar vi vare på hverandre. Ser du noen som trenger assistanse – hjelp vedkommende og ta kontakt med personalet.